Privacybeleid

Dit Privacy Statement is van Stichting Zingeving & Media, statutair gevestigd te Hengelo, en kantoorhoudende aan de Koolzaadstraat 2 te 7552 ER Hengelo (KvK-nummer 82688710).

Stichting Zingeving & Media verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens zowel online als offline. Het betreft de verwerking van door leden, donateurs, deelnemers, relaties en overige geïnteresseerden verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan en het gebruik van de website van Stichting Zingeving & Media.

Stichting Zingeving & Media vindt uw privacy belangrijk. Daarom gaan wij op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelen we binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verantwoordelijke

Stichting Zingeving & Media is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat Stichting Zingeving & Media de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

We vinden het van essentieel belang dat uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting Zingeving & Media uw persoonsgegevens?

Stichting Zingeving & Media verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het behalen van onze missie, zoals verwerkt in onze statuten en ons beleidsplan.

We verwerken persoonsgegevens vanwege het uitvoeren van een overeenkomst, een wettelijke plicht, of vanwege het gerechtvaardigd belang van Stichting Zingeving & Media, waarbij we erop letten dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

We verwerken uw persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, voor onder andere:

  • het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten;
  • het voeren van de leden- en donateursadministratie;
  • de registratie van deelnemers aan activiteiten;
  • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
  • het bevragen van leden en het doen van onderzoek;
  • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
  • onze bedrijfsvoering;
  • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken we uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming. Indien u geen prijs stelt op informatie van Stichting Zingeving & Media dan kunt u dat aan ons laten weten via info@zingevingenmedia.nl.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Stichting Zingeving & Media biedt (binnenkort) een nieuwsbrief aan waarmee onze donateurs en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over onze activiteiten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Stichting Zingeving & Media voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

We gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. We delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Stichting Zingeving & Media kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen, bijvoorbeeld onze ICT-leverancier of de drukkerij die onze mailings verzorgd. We maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Geen commercieel gebruik

Stichting Zingeving & Media zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in dit privacy statement of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting Zingeving & Media. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Stichting Zingeving & Media nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-ReadableZone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar: info@zingevingenmedia.nl. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Kijk dan op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting Zingeving & Media passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde SSL-verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. 

Stichting Zingeving & Media neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website op de computer wordt opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies, waarmee wij verschillende dingen doen.

Essentiële cookies

Functionele cookies: Deze cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren. Denk bijvoorbeeld aan het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven.

Analytische cookies: Deze cookies maken duidelijk hoeveel bezoekers onze website hebben bezocht. Maar ook welke pagina’s en hoe lang een pagina met een specifiek onderwerp is bekeken. Hierdoor ontstaat een beeld over wat onze bezoekers interessant vinden. Maar ook wat eventueel verbeterd kan worden. De informatie die deze cookies bevatten zijn niet te herleiden tot een persoon.

Functionele en analytische cookies zijn essentieel voor het bieden van een goede ervaring bij uw bezoek en het verbeteren van uw ervaring in de toekomst. Bij het bezoeken van deze website stemt u automatisch in met het plaatsen van deze cookies.

Privacybeleid van derden

Op de website van Stichting Zingeving & Media kunnen links zijn opgenomen van derde partijen. Wij adviseren u het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Stichting Zingeving & Media kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via: info@zingevingenmedia.nl

Stichting Zingeving & Media
Koolzaadstraat 2
7552 ER Hengelo

Stichting Zingeving & Media behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement (versie: 28 juni 2022).